• Bydd Glan Llyn yn cael ei drawsnewid dros y 15 mlynedd nesaf i greu datblygiad cymunedol cynaliadwy o gartrefi a busnesau a fydd yn darparu 4,000 o dai newydd a 6,000 o swyddi newydd.

  • Mae’r prosiect adfywio pwysig hwn yn ddatblygiad gwerth £1bn sy’n trawsnewid safle 600 erw’r cyn Waith Dur Llanwern yng Nghasnewydd yn gymuned newydd o bwys ar gyfer De Cymru.

Bydd Glan Llyn yn cael ei drawsnewid dros yr 20 mlynedd nesaf i greu datblygiad cymunedol cynaliadwy o gartrefi a busnesau a fydd yn darparu 4,000 o dai newydd a 6,000 o swyddi newydd.

Mae’r prosiect adfywio pwysig hwn yn ddatblygiad gwerth £1bn sy’n trawsnewid safle 600 erw’r cyn Waith Dur Llanwern yng Nghasnewydd yn gymuned newydd o bwys ar gyfer De Cymru.

Adnoddau Newydd

Bydd datblygiad masnachol a thai Glan Llyn hefyd yn darparu ystod eang o adnoddau gan gynnwys canolfan leol newydd yn cynnwys gofod hamdden a manwerthu, a gefnogir gan adnoddau addysg newydd, a’r cyfan wedi’u hamgylchynu gan barcdir a digon o le agored, gwyrdd i chwarae ynddo. Datblygir y gymuned yn gynaliadwy i sicrhau y bydd Glan Llyn yn gallu gwrthsefyll prawf amser i’r cenedlaethau a ddaw.

Ewch i www.newportunlimited.co.uk i gael rhagor o wybodaeth ar adfywio cyffredinol yng Nghasnewydd.

Cgi aerial of Glan Llyn site

Darllenwch ragor

  • 4,000 o gartrefi newydd o ansawdd uchel wedi’u hadeiladu ar gyfer pawb, boed yn brynwyr tro cyntaf neu’n deuluoedd
  • Ystod o adnoddau chwaraeon a digonedd o barcdir agored, cynefinoedd bywyd gwyllt a llynnoedd newydd
  • Ysgolion cynradd, meithrinfeydd a gweithgareddau ar ôl ysgol
  • Parc Busnes Celtaidd 100 erw, gyda chaniatâd cynllunio ar gyfer swyddfeydd, ffatrïoedd a storio, gan greu tua 2,000 o’r 6,000 swydd a ragwelir
  • Canolfan leol yn cynnwys swyddfeydd, llyfrgell, meddygfa a gorsaf heddlu
  • Siopau a gwasanaethau’n cynnwys archfarchnadoedd, caffis a mwy
  • Strategaeth drafnidiaeth integredig sy’n cynnwys cysylltiadau ffyrdd newydd, llwybrau seiclo, llwybrau cerdded a gwasanaethau bws
St Modwen Homes
St Modwen Homes

Bydd datblygiad tai Glan Llyn yn cynnwys ystod lawn o fathau o dai, gan greu cymuned lachar ac amrywiol lle gall pawb ddymuno byw ynddo.

Bydd tua 4,000 o gartrefi o ansawdd uchel yn cael eu datblygu dros gyfres o gymunedau, wedi’u rhannu gan nodweddion dŵr naturiol a newydd, gan gynnwys llynnoedd, llecynnau gwyrdd agored a pharciau. Bydd yr ardaloedd byw hyn yn cael eu datblygu fesul tro wrth i’r gymuned ehangach esblygu, gan gynnig amrywiaeth o fathau o dai a daliadau.

Cartrefi newydd ar werth Darllenwch ragor

Cysylltir y tai newydd eu hadeiladu gan rodfeydd, llwybrau seiclo a llwybrau bws a fydd yn cysylltu ag adnoddau a gwasanaethau cymunedol allweddol, gan greu amgylchedd byw cyffyrddus, hygyrch a diogel i bawb allu’i fwynhau.

Mae Persimmon Homes a Charles Church wedi lansio’r cyntaf o gyfanswm o 307 o gartrefi, y cyntaf i’w datblygu yng Nglan Llyn. Am ragor o wybodaeth, ewch i persimmonhomes.co.uk/greenacres charleschurch.co.uk/parklands.

Image of family having fun
CGI of Glan Llyn
Image showing different size wellington boots
New houses by Persimmon
New houses by Charles Church
Cgi of Glan Llyn

Bydd dros 80 erw o ofod agored newydd yn creu ardaloedd hamdden diogel a hygyrch y gall pobl o bob oedran eu mwynhau.

Bydd ystod o adnoddau chwaraeon newydd, gan gynnwys dau gae pêl-droed, dau gae rygbi a chae criced, gyda’r bwriad o ddatblygu rhagor o adnoddau o fewn i echel hamdden arall, gan gynnwys ardal chwaraeon dŵr.

Yn ogystal â darparu gofod manwerthu a hamdden yn arbennig ar gyfer y gymuned, mae Casnewydd yn cynnig siopa dinesig a pharciau manwerthu cyrion y dref cyfleus yn ogystal â sinemâu ac amrediad o glybiau chwaraeon ac adnoddau hamdden.

Yr ardal ehangach Darllenwch ragor

Mae Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd, pentref chwaraeon aml-ddefnydd sy’n gartref i’r Felodrôm Cenedlaethol, un o leoliadau Gêmau Olympaidd Llundain 2012, wedi’i leoli o fewn cyrraedd hawdd, yn ogystal â Rodney Parade, cartref Dreigiau Casnewydd Gwent.

Mae dinasoedd cyfagos Caerdydd a Bryste lai nag awr i ffwrdd yn y car, ar y trên neu’r bws tra bo dyffrynnoedd cyfagos Casnewydd ac Wysg yn darparu cyfleoedd diddiwedd i fwynhau amrywiaeth gyfoethog o weithgareddau awyr agored.

Welsh rugby player and ball
Man playing cricket
Woman sipping coffee
Cyclists racing in the velodrome
A football and blurred players in background

Bydd canolfan leol bwrpasol Glan Llyn yn anelu at ddarparu ar gyfer anghenion trigolion, gan gynnig ystod o siopau, swyddfeydd ac adnoddau cymunedol sy’n creu craidd cymdeithasol y datblygiad. Mae’r craidd hwn yn cynnwys ystod gyfleus a hygyrch o wasanaethau, yn cynnwys canolfan gymunedol, llyfrgell, gorsaf heddlu, meddygfa a fferyllfa.

Bydd y ganolfan yn gartref i ystod eang o siopau gan gynnwys archfarchnad a nifer o allfeydd llai. Bydd siopau a gwasanaethau eraill hefyd gan gynnwys caffis a thafarnau lle gall trigolion gymdeithasu ac ymlacio, yn ogystal â gofod ar gyfer campfa neu glwb iechyd.

Siopa yng Nghasnewydd Darllenwch ragor

Os na fyddwch chi’n gallu cael hyd i bopeth sydd ei angen arnoch yn y ganolfan leol, mae’r siopau ym Mharc Manwerthu Casnewydd yn cynnwys Tesco, Asda Living, Boots, Marks & Spencer a llawer mwy, ar garreg eich drws. Mae siopau ac adnoddau dinesig Casnewydd o fewn cyrraedd hawdd hefyd, gan ddarparu popeth sydd ei angen arnoch, ynghyd â digon o adloniant. Ewch i newportretailpark.com am ragor o wybodaeth.

Woman shopping in supermarket
Couple in library choosing books
A child with paint on hands having fun
A doctor consulting with patient

Cymuned sy’n driw i’w chynefin naturiol gwyrdd, yn diogelu bywyd gwyllt ac yn hybu byw’n gynaliadwy er mwyn cynnig amgylchedd o safon ymhob ffordd.

Bydd Glan Llyn yn darparu tri llyn newydd a pharcdir a ddatblygwyd ar draws dros 80 erw o dir agored. Gan fod Gwastatiroedd y Wentlŵg gerllaw, wedi’u cydnabod yn wlypdiroedd naturiol, a rhai rhannau wedi’u hadnabod fel Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA), bydd y gymuned yn esblygu i adlewyrchu’r amgylchedd ehangach.

Man planting a tree
people walking along a path next to a river
People on bikes near a lake
Couple relaxing in a park
Image of a lake and small boat

Amgylchedd fusnes o ansawdd uchel fydd yn cynnal yr economi leol, ranbarthol a chenedlaethol.

Bydd datblygiad Glan Llyn yn cynnwys ei ofod busnes ei hun, sef Parc Busnes Celtaidd, gan wneud y datblygiad yn ddarparwr swyddi o bwys yn yr ardal leol. O’i leoliad strategol ar y prif borth i Dde Cymru, bydd y Parc Busnes 100 erw’n darparu cyfleoedd swyddfa, masnach, diwydiant a storio sy’n cael eu cefnogi gan gysylltiadau trafnidiaeth ardderchog â gweddill y DU ac yn rhyngwladol trwy gyfrwng rheilffordd, ffordd ac awyr.

Ewch i celticbusinesspark.co.uk am ragor o wybodaeth.

Swyddfeydd, gofod storio ac unedau diwydiannol newydd Darllenwch ragor

Datblygir tua 1.5 miliwn troedfedd sgwâr o ofod cyflogi o ansawdd uchel yn unol â galw’r farchnad, gan greu tua 2,000 o’r 6,000 swydd a ragwelir ar gyfer Glan Llyn i gyd. Bydd yr ystod o ofod swyddfa, eiddo masnachol, unedau diwydiannol a lle storio ar osod neu ar werth yn cynnwys adeiladau pwrpasol yn amrywio mewn maint o 20,000 troedfedd sgwâr i 1.25 miliwn troedfedd sgwâr. O fewn y ganolfan leol, datblygir rhagor o ofod masnachol i gynnwys gofod ar gyfer manwerthu.

Haulage trucks parked
Vodaphone's HQ building
Couple working intently
Men working in warehouse with forklift truck
Person using a laptop
Image of a warehouse
Adidas HQ building

Bu St. Modwen, prif arbenigwr adfywio’r DU, yn trawsnewid safleoedd diwydiannol diffaith a thir brown yn gymunedau cynaliadwy ers dros 25 mlynedd. Cymuned Glan Llyn yw’r diweddaraf mewn portffolio ehangach o brosiectau adfywio mawr sydd ar y gweill yn Ne Cymru.

Mae gan St Modwen dir ar gael ar gyfer tai yn rhan o’r datblygiad 600 erw, £1bn, fydd yn cynnwys 4,000 o dai yn y pen draw. O fewn i gam cyntaf y datblygiad preswyl, mae Persimmon, Charles Church a St. Modwen eisoes yn darparu bron i 400 o gartrefi newydd. Cynhwysir cynlluniau ar gyfer camau pellach o fewn y Prif Gynllun.

Cyfleoedd Datblygu Darllenwch ragor

Am ragor o wybodaeth ynghylch tir datblygu sydd ar werth yng Nglan Llyn, ffoniwch Ben Cook, Cyfarwyddwr Tir Tai, St. Modwen ar 0117 316 7780 neu ebostiwch: bcook@stmodwen.co.uk

Homes already built at Glan Llyn
St Modwen Homes
St Modwen Homes
St Modwen Homes

Ymholiadau’r Wasg

Ymholiadau Brys


Zara Cottle neu Mike Erskine
Equinox Communications
02920 764 100
stmodwen@equinoxcommunications.co.uk

Ymholiadau Corfforaethol


Charlotte McCarthy neu Emily Boswell
Cyfathrebu Corfforaethol St. Modwen
0121 222 9400
corpcomms@stmodwen.co.uk

Cysylltwch

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Rupert Joseland
0117 316 7780
rjoseland@stmodwen.co.uk

Ben Cook
0117 316 7780
bcook@stmodwen.co.uk

St. Modwen, Green Court, Kings Weston Lane, Avonmouth, Bristol, BS11 8AZ.

Ewch i stmodwen.co.uk am ragor o wybodaeth.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Aerial CGI image of St Modwen's Coed Darcy development site
St Modwen's HQ building in Avonmouth
St Modwen's HQ building in Avonmouth
St Modwen flags
Aerial CGI image of St Modwen's Baglan Bay development site